top of page

Advieswijzer | Gebruikelijk loon dga 2023


Als je werkt voor je eigen bv, ben je wettelijk verplicht om loon te ontvangen uit de bv. Voor de hoogte van het loon gelden regels, het loon moet namelijk gebruikelijk zijn. Wanneer een loon gebruikelijk is, is afhankelijk van verschillende factoren. De regels die hiervoor gelden, zijn vanaf 2023 gewijzigd. Wij zetten de belangrijkste regels op een rij.


Wie moet een gebruikelijk loon ontvangen?

De gebruikelijkloonregeling geldt voor iedereen:

 • die een zogenaamd aanmerkelijk belang heeft in een vennootschap, én

 • die ook werkzaamheden verricht voor die vennootschap.

Grofweg heeft iemand een aanmerkelijk belang als diegene:

 • minimaal 5% van de aandelen bezit, en/of

 • het recht heeft om 5% van de aandelen te verwerven, en/of

 • winstbewijzen heeft die betrekking hebben op ten minste 5% van de jaarwinst of ten minste 5% van wat bij liquidatie wordt uitgekeerd.

Een dga heeft op grond van voorgaande regels een aanmerkelijk belang en zal daarom een gebruikelijk loon van de eigen bv moeten ontvangen.


Tip: de regels om te bepalen of iemand een aanmerkelijk belang heeft, kunnen complex zijn. Zo kunt je bijvoorbeeld ook een aanmerkelijk belang hebben in een vennootschap waarin je niet direct de aandelen bezit, maar wel indirect via een andere vennootschap. Je kan dus een aanmerkelijk belang hebben in meerdere vennootschappen. Overleg met ons of in jouw situatie sprake is van een aanmerkelijk belang, in welke vennootschappen en hoe de regels in jouw geval uitwerken.


Let op! Deze advieswijzer concentreert zich met name op een aanmerkelijk belang in een bv. Een aanmerkelijk belang kan echter ook in andere lichamen worden gehouden. Denk bijvoorbeeld aan een deelgerechtigheid in een open fonds voor gemene rekening en een lidmaatschapsrecht in een coöperatie of een aandeel in een andere (Nederlandse of buitenlandse) vennootschap waarvan het kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld. Ook in die situaties kan de gebruikelijkloonregeling van toepassing zijn.


Ook gebruikelijk loon voor partner en (klein)kinderen en (groot)ouders

Heb je een aanmerkelijk belang in een bv? Dan moet je partner ook een gebruikelijk loon ontvangen als je partner werkzaamheden voor je bv verricht. Ook als de partner zelf geen aandelen of rechten om aandelen te verwerven of winstbewijzen heeft in de bv.


Hebben jouw (klein)kinderen en/of (groot)ouders en/of hun partners aandelen of winstbewijzen in de bv? Dan moeten ook zij een gebruikelijk loon ontvangen als zij werkzaamheden voor de bv verrichten.


Hoogte gebruikelijk loon

Heb je een aanmerkelijk belang in een bv en verricht je ook werkzaamheden voor deze bv, dan moet jouw loon in 2023 vastgesteld worden op het hoogste bedrag van een van de volgende bedragen:

 • het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking, of

 • het loon van de meestverdienende werknemer in de bv of verbonden bv’s, of

 • € 51.000.

Heeft jouw bv een belang van minimaal 1/3 in een andere bv of heeft een andere bv een belang van minimaal 1/3 in de bv of heeft een derde partij een belang van minimaal 1/3 in de bv én in een andere bv? Dan is die andere bv een verbonden bv.


Let op! Moeten jouw partner, (klein)kinderen, (groot)ouders en hun partners ook een gebruikelijk loon ontvangen? Dan wordt hun loon volgens dezelfde regels vastgesteld.


Wijziging regels vanaf 2023

In 2022 mocht je nog een vergelijking maken met 75% van het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking en met een normbedrag van € 48.000. De marge van 25% is vanaf 2023 echter verdwenen en het normbedrag is verhoogd naar € 51.000. Dit kan voor een behoorlijke verhoging van het gebruikelijk loon zorgen.


Voorbeeld | Het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking bedraagt in 2022 en 2023 € 62.000. Het loon van de meest verdienende werknemer bedraagt in 2022 en 2023 € 47.000. Het gebruikelijk loon bedraagt in 2022 € 48.000 (het hoogste bedrag van 75% van € 62.000 = € 46.500, € 47.000 en € 48.000). Het gebruikelijk loon in 2023 bedraagt echter € 62.000 (het hoogste bedrag van € 62.000, € 47.000 en € 51.000). Jouw gebruikelijk loon stijgt in 2023 dan dus met € 14.000!


Lager loon uit vergelijkbaarste dienstbetrekking

Kan je aannemelijk maken dat het berekende gebruikelijk loon hoger is dan het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking? Dan mag je het gebruikelijk loon vaststellen op het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking. De discussie met de Belastingdienst hierbij zal met name gaan over de vraag of het door jou gestelde loon inderdaad het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking is.


Voorbeeld | In 2023 bedraagt het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking € 52.000 en het loon van de meest verdienende werknemer € 60.000. Het gebruikelijk loon zou dan in eerste instantie vastgesteld worden op € 60.000 (het hoogste bedrag van € 52.000, € 60.000 en € 51.000). Als je echter aannemelijk kan maken dat dit hoger is dan het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking, zal het gebruikelijk loon vastgesteld worden op € 52.000.


Lager loon in andere situaties

In sommige situaties kan je uitgaan van een lager loon dan het berekende gebruikelijk loon. Zo kunnen startende ondernemingen maximaal drie jaar van een lager loon uitgaan als de bv het gebruikelijk loon niet kan betalen door het opstarten van de onderneming. Ook als de onderneming zoveel verlies lijdt dat de continuïteit van de onderneming in gevaar komt, kan je van een lager loon uitgaan.


Tip: ben je een startende onderneming of lijd je zoveel verlies dat de continuïteit van de onderneming in gevaar komt, neem dan contact met ons op voor de voorwaarden waaronder een lager loon mogelijk is.


Werken in deeltijd

Werk je in deeltijd en kan je dat ook aannemelijk maken? Dan mag je het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking of het loon van de meest verdienende werknemer berekenen op basis van het deeltijdpercentage. Dit geldt niet voor het normbedrag van € 51.000 in 2023.


Voorbeeld | Je werkt in deeltijd voor je bv (50%). Het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking voor een voltijdsbetrekking bedraagt € 62.000. Het loon van de meestverdienende werknemer bedraagt € 56.000. Voor de beoordeling van het gebruikelijk loon mag je dan uitgaan van een loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking van € 31.000 (50% van € 62.000) en het loon van de meestverdienende werknemer van € 28.000 (50% van € 56.000). Jouw gebruikelijk loon voor 2023 komt dan uit op het normbedrag € 51.000, omdat dit het hoogste bedrag is. Alleen als je aannemelijk kunt maken dat het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking lager is, kan je het gebruikelijk loon op dit lagere bedrag (€ 31.000) vaststellen.


Tip: bedraagt jouw gebruikelijk loon niet meer dan € 5.000? Dan hoef je geen rekening te houden met de gebruikelijkloonregeling en kan je er ook voor kiezen geen loon te betalen aan jezelf. Betaal je wel loon aan jezelf, dan moet je ook een loonadministratie voeren en loonheffing afdragen. Ook als dit loon minder dan € 5.000 bedraagt.


Welk loon telt mee?

Heb je je gebruikelijk loon bepaald, dan kan je reguliere loon soms lager worden vastgesteld. Naast het reguliere loon in geld tellen namelijk ook andere looncomponenten mee voor de beoordeling of het loon gebruikelijk is. Denk hierbij aan:

 • de bijtelling van de auto van de zaak,

 • ander loon in natura,

 • vergoedingen en verstrekkingen in de werkkostenregeling, mits deze individueel aan jou toe te wijzen zijn.

Voorbeeld | Stel dat je gebruikelijk loon volgens de berekening uitkomt op € 62.000. Als je een bijtelling voor de auto van de zaak hebt van € 10.000 per jaar en onder de werkkostenregeling een vergoeding van € 2.400 per jaar aanwijst in de vrije ruimte, hoeft jouw reguliere loon maar € 49.600 te bedragen in plaats van € 62.000.


Vragen?

In deze advieswijzer hebben wij de belangrijkste regels met betrekking tot het gebruikelijk loon in het algemeen op een rij gezet. Neem voor je eigen, specifieke situatie contact met ons op.


Disclaimer | Hoewel bij de samenstelling van deze advieswijzer de uiterste zorg is nagestreefd, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledigheden of onjuistheden. Vanwege het brede en algemene karakter van de advieswijzer, is deze niet bedoeld om alle informatie te verschaffen die noodzakelijk is voor het nemen van financiële beslissingen.


bottom of page