top of page

Wetsvoorstel 'Wet werken waar je wilt' aangenomen


De Tweede Kamer is akkoord gegaan met de ‘Wet werken waar je wilt’. Dit is een wijziging op de Wet Flexibel werken (Wfw). Voor jou als werkgever veranderen de wettelijke regels als je een verzoek van een werknemer voor een andere arbeidsplaats krijgt.


Werknemersverzoek beoordelen naar 'redelijkheid en billijkheid'

De Wfw biedt werknemers de mogelijkheid om een verzoek in te dienen voor andere werktijden, arbeidsduur en arbeidsplaats. Bij verzoeken om aanpassing van de arbeidsduur of werktijden heb je voor weigering een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang nodig. Dat geldt niet voor een aanpassing van de arbeidsplaats. Je hoeft zo’n verzoek van de werknemer alleen te overwegen en hierover een gesprek te voeren.


In het wetsvoorstel dat is aangenomen staat nu dat je het werknemersverzoek om aanpassing van de arbeidsplaats 'naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid' moet beoordelen. Dit is een minder zware toets dan die in het kader van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. Je moet als werkgever beoordelen of jouw belangen naar redelijkheid en billijkheid opwegen tegen de belangen van de werknemer, daarbij alle omstandigheden van het geval betrekkend. De passage ‘daarbij alle omstandigheden van het geval betrekkend’ noodzaakt jou goed door te vragen bij de werknemer naar zijn of haar belangen. Je kan niet zonder meer afgaan op het gestelde in het verzoek.


Meer vrijheid voor creëren balans tussen werk en privé

Doel van de wet is werknemers meer vrijheid te geven in hoe zij de balans tussen het werken op werklocatie en het werken thuis willen inrichten. Het wetsvoorstel gaat zowel over het recht op thuiswerken, als ook over het recht op werken op de werklocatie. Dit is in lijn met een eerder dit jaar uitgebracht advies van de SER aan het kabinet over hybride werken, waarin zij stelt dat de werknemer meer zeggenschap zou moeten hebben over wel of niet thuiswerken. Het wetsvoorstel ziet daarmee niet zonder meer toe op het veel bredere begrip 'plaatsonafhankelijk werken' zoals dat nu in de Wfw is opgenomen.


Niet voor hele kleine werkgevers

Wanneer je minder dan tien werknemers hebt, is het wetsvoorstel voor jou niet van toepassing. Het zou namelijk grote gevolgen voor je bedrijfsvoering kunnen hebben. Dit geldt ook al voor verzoeken om aanpassing van arbeidsduur en werktijden.


Let op! Het wetsvoorstel moet nog goedgekeurd worden door de Eerste Kamer. De ingangsdatum is nog niet bekend.


bottom of page