top of page

Voorschot UWV niet op eigenrisicodrager WGA verhalen


Vanwege de achterstanden bij de geneeskundige keuringen heeft het UWV aan (ex-)werknemers van werkgevers die eigenrisicodrager voor de WGA zijn, voorschotten verleend in afwachting van een beslissing op de WIA-aanvraag. Vervolgens zijn deze voorschotten doorbelast aan de WGA-eigenrisicodrager. Dit is echter niet toegestaan volgens de rechtbank in Roermond.


De WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) kent twee uitkeringen: de WGA voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten en de IVA-uitkering voor volledig arbeidsongeschikten.


Bezwaar tegen toerekening voorschotten WGA

Bij de rechtbank in Roermond is er geprocedeerd over de vraag of het UWV de uitbetaalde voorschotten aan (ex-)werknemers mag doorbelasten aan de WGA-eigenrisicodrager, de (ex-)werkgever dus. Dat mag niet, aldus de rechtbank.


Ontbreken wettelijke grondslag

De rechtbank Roermond bepaalde in de zaak dat het UWV een wettelijke grondslag moet kunnen aanwijzen waarop de betalingsverplichtingen voor de (ex-)werkgever, tevens eigenrisicodrager WGA, worden gebaseerd. Deze grondslag moet ondubbelzinnig uit de wet voortvloeien en daarvan is waar het gaat om de toegekende WGA-voorschotten geen sprake. Ook ontbreekt een wettelijke bepaling die een voorschot op een WIA-uitkering gelijkstelt met een WIA-uitkering.


Schade door het UWV

De WGA-eigenrisicodrager was in deze zaak van mening dat zij schade heeft geleden door de in haar ogen onrechtmatige toerekenbesluiten van de voorschotten van het UWV. Die schade wil zij vergoed zien. Er is onder andere schade geleden omdat de WGA-eigenrisicodrager administratieve werkzaamheden heeft moeten verrichten om alle individuele toerekenbesluiten te verwerken en het UWV daarop te antwoorden. De rechtbank gaat hierin mee door te oordelen dat het niet op voorhand onaannemelijk is dat de WGA-eigenrisicodrager deze gestelde schade geleden heeft.


Comments


bottom of page