top of page

Subsidieregeling praktijkleren weer van start


De Subsidieregeling praktijkleren is in juni weer van start gegaan. Je kan deze subsidie aanvragen, wanneer je als werkgever een praktijk- of werkleerplaats aanbiedt om mensen beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Je kan nu een aanvraag indienen voor het studiejaar 2022-2023.


Doelgroep Subsidieregeling praktijkleren

De Subsidieregeling praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die je maakt voor de begeleiding van een leerling of student. Dat geldt ook voor de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).


De subsidieregeling is bedoeld voor:

  • kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is;

  • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel;

  • wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

Aanvraag indienen bij de RVO

Je kan nu bij de RVO een aanvraag indienen voor het studiejaar 2022-2023. Per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats kan je een subsidie ontvangen van maximaal € 2.700. Niet elke opleiding, onderwijsvorm of leerweg komt in aanmerking voor de subsidieregeling. Voor de verschillende onderwijsvormen zijn verschillende voorwaarden geformuleerd. Deze staan op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Daar dien je ook de aanvraag in.


Let op! De sluitingsdatum is 15 september 2023 (om 17.00 uur).


Traject

Alle op tijd ingediende aanvragen worden door de RVO behandeld. Wordt er meer subsidie aangevraagd dan beschikbaar is (per onderwijscategorie), dan wordt het budget per categorie verdeeld. Uiterlijk 30 december 2023 neemt de RVO een besluit over jouw aanvraag. Vervolgens wordt het beschikbare budget verdeeld en wordt je een toekenningsbeschikking toegezonden.


Let op! Voor het indienen van de aanvraag is eHerkenning nodig (minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3).


Administratie bijhouden

Het is van belang dat je van elke leerling of student een praktijkleerovereenkomst hebt. Ook moet je over het jaar 2022-2023 een aanwezigheids- en begeleidingsregistratie hebben bijgehouden. Deze gegevens moet je kunnen verstrekken op het moment dat de RVO daarom vraagt. Er worden steekproefsgewijs controles uitgevoerd.


Comments


bottom of page