top of page

SLIM-subsidieregeling 2022


SPECIAL LONEN | Ook voor 2022 kunnen mkb-bedrijven subsidie krijgen voor bepaalde vormen van scholing, namelijk via de Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM). Net als voor het jaar 2021 kunnen de aanvragen voor de subsidieregeling worden ingediend. De eerste openstelling is van 1 maart t/m 31 maart 2022 en de tweede openstelling van 1 t/m 30 september 2022. In deze tweede ronde kan men rekenen op € 14,2 miljoen voor de aanvragen in september.


Ook landbouw, horeca en recreatiesector

Ook grotere bedrijven in de landbouw-, horeca- en recreatiesector komen voor de subsidie in aanmerking. Dit vanwege het feit dat in deze sectoren vaak gewerkt wordt met seizoenarbeiders.


De aanvraagperiode voor grootbedrijven en samenwerkingsverbanden in horeca, landbouw en de recreatie is aanzienlijk verkort. De maximale subsidie per werkgever bedraagt maximaal € 25.000 (voor landbouwbedrijven max. € 20.000). Voor samenwerkingsverbanden van meerdere organisaties is het maximum € 500.000. De subsidiabele kosten moeten ten minste € 5.000 of meer bedragen.


Met ingang van 1 juni 2022 is een aantal zaken in de procedure van beoordelen van aanvragen voor de SLIM-regeling Samenwerkingsverbanden en grootbedrijf veranderd. Het tijdvak voor samenwerkingsverbanden wordt per 1 juni 2022 voor 2 maanden (in plaats van 1 maand) opengesteld. Aanvragen worden direct op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Voor deze aanvraagronde is de loting afgeschaft. Dat is mogelijk omdat er voldoende budget in dit aanvraagtijdvak beschikbaar is.


Let op! Of een bedrijf onder de sector landbouw, horeca of recreatie valt, moet blijken uit de SBI-code van het CBS.


Welke bedrijven komen in aanmerking?

Een bedrijf wordt voor de SLIM-subsidie als mkb-bedrijf aangemerkt als er minder dan 250 personen werkzaam zijn en bovendien de jaaromzet niet meer dan € 50 miljoen bedraagt en/of het jaarlijkse balanstotaal niet meer dan € 43 miljoen bedraagt.


Derde leerweg mbo

Ondernemers in het mkb die de subsidieregeling gebruiken voor praktijkovereenkomsten, moeten de startdatum van het leer-werktraject in de gaten houden. Overeenkomsten die al voor 1 september 2022 zijn gestart, kunnen namelijk niet via de SLIM-regeling worden gesubsidieerd. Start het leer- en ontwikkeltraject op 1 september 2022, dan is het belangrijk om op 1 september de aanvraag in te dienen.


Comments


bottom of page