top of page

Re-integratieverplichtingen ten tijde van corona


Het coronavirus heeft zijn impact op de hele maatschappij. Werkgevers zijn verplicht op grond van de Wet verbetering poortwachter om arbeidsongeschikte werknemers te re-integreren. Maar wat nu als je dat als werkgever niet kan omdat het werk is stilgevallen? Hoe beoordeelt het UWV? Hoe wordt daar door het UWV naar gekeken in het kader van bijvoorbeeld de poortwachtertoets? Dat is de toets om te controleren of je als werkgever er alles aan gedaan hebt om een zieke werknemer te re-integreren. Het uitgangspunt is nog steeds dat werkgever en werknemer alles moeten doen wat mogelijk is. Beoordelen re-integratieverslag (RIV) Er wordt altijd gekeken of het re-integratieverslag (RIV) compleet is. Documentatie kan ook digitaal worden uitgewisseld. Een fysieke handtekening op documenten kan achterwege blijven. Bij overschrijding van de termijn van vijf dagen die standaard gegeven wordt om het RIV volledig te maken, zal het UWV door de coronacrisis enige coulance in acht nemen. Bedrijfsarts Het RIV zal inhoudelijk zoveel mogelijk beoordeeld worden op basis van de gegevens van de bedrijfsarts. Zo nodig neemt de verzekeringsarts contact op met de bedrijfsarts. Vindt de verzekeringsarts een fysiek spreekuur noodzakelijk. Acht de verzekeringsarts een fysiek spreekuur aangewezen, dan zal het UWV uitgaan van de belastbaarheid zoals beschreven door de bedrijfsarts. Rekening houden met corona Bij de beoordeling van inspanningen voor re-integratie in het kader van de poortwachtertoets (RIV-toets) moet je als werkgever beschrijven hoe de situatie in zijn bedrijf als gevolg van corona van invloed is geweest op het re-integratieproces of het herstel daarvan. Zo nodig motiveer je in het RIV waarom en gedurende welke periode de re-integratie is gestagneerd. Kan de werknemer na de bedrijfssluiting herplaatst worden in passend werk, dan wordt er geacht sprake te zijn van een onherroepelijke toezegging dat herplaatsing wordt gerealiseerd na heropening van het bedrijf. Betalingsonmacht en re-integratie Dreigende betalingsonmacht is geen reden om van loondoorbetalingsverplichting af te zien. Kan je niet aan de betalingsverplichtingen voldoen, dan betekent dat niet dat de re-integratie-inspanningen als voldoende worden aangemerkt. Het is evenmin een deugdelijke grond voor die onvoldoende inspanningen. Het UWV verwijst daarbij ook naar de tijdelijke Noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). De overheid heeft door garanties te geven voor bedrijfskredieten voorzien in de bekostiging van arbeidsdeskundig onderzoek en dergelijke door de werkgever. Bekortingsverzoek Heb je een loonsanctie gekregen en kan je de gesignaleerde tekortkomingen niet herstellen, dan adviseert het UWV je een bekortingsverzoek te doen. Daarin zal je moeten motiveren waarom en gedurende welke periode de re-integratie is gestagneerd. Deskundigenoordelen Werkgevers en werknemers kunnen nog steeds bij het UWV deskundigenoordelen aanvragen. Het UWV zal deze op basis van de stukken en op afstand uitvoeren. Is een inhoudelijk oordeel niet mogelijk omdat een fysiek spreekuur bij de verzekeringsarts nodig is, dan kan de werkgever bij latere RIV-beoordelingen niet worden verweten dat hij bij stagnerende re-integratie geen deskundigenoordeel heeft aangevraagd. Kijk hier voor meer informatie over de Wet verbetering poortwachter en corona.

Commentaires


bottom of page