top of page

Premies werknemersverzekeringen 2023


SPECIAL LONEN 2023 | De premies volksverzekeringen (AOW, Anw, Wlz) zijn voor 2023 gelijk aan die van 2022. Sommige premies voor de werknemersverzekeringen (opslag Wko en Ufo) zijn in 2023 ook gelijk aan die van 2022, andere zijn iets verlaagd (AWf) of verhoogd (Aof). Het maximumpremieloon is voor het jaar 2023 echter flink hoger vastgesteld dan voor 2022 (€ 66.956 in 2023 ten opzichte van € 59.706 in 2022).


Bij het invullen van de loonaangifte van je werknemers moet je vanaf 1 januari 2023 de volgende premies hanteren.


Premies 2022 2023

Algemene Ouderdomswet (AOW) 17,90% 17,90%

Algemene nabestaandenwet (Anw) 0,10% 0,10%

Wet langdurige zorg (Wlz) 9,65% 9,65%

Algemeen Werkloosheidsfonds - laag (AWf) 2,70% 2,64%

Algemeen Werkloosheidsfonds - hoog (AWf) 7,70% 7,64%

Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) 0,68% 0,68%

Opslag Wet kinderopvang (Opslag Wko) 0,50% 0,50%

Arbeidsongeschiktheidsfonds - laag (Aof) 5,49% 5,82%

Arbeidsongeschiktheidsfonds - hoog (Aof) 7,05% 7,11%


Aof- en Whk-premie

De premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof-premie) en de premie voor de Werkhervattingskas (Whk) zijn gedifferentieerde premies.


Hierbij wordt voor de Aof-premie een onderscheid gemaakt tussen een lage premie in 2023 voor kleine werkgevers met een premieplichtig loonsom in 2021 van maximaal € 905.000 en een hoge premie in 2023 voor (middel)grote werkgevers met een premieplichtige loonsom in 2021 van meer dan € 905.000.


Onderscheid premie werkhervattingskas (Whk)

Voor de Whk-premie bestaat ook een onderscheid tussen kleine werkgevers (premieplichtige loonsom in 2021 van maximaal € 905.000), middelgrote werkgevers (premieplichtige loonsom in 2021 van meer dan € 905.000 maar maximaal € 3.620.000) en grote werkgevers (premieplichtige loonsom in 2021 van meer dan € 3.620.000).


Voor kleine werkgevers worden de Whk-premies vastgesteld per sector. Voor grote werkgevers worden de Whk-premies individueel vastgesteld en zijn ze afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidsrisico in de onderneming. Voor middelgrote werkgevers worden de Whk-premies vastgesteld als een gewogen gemiddelde van een individueel vastgesteld percentage en een sectoraal percentage.


Maximumpremieloon in 2023

Het maximumpremieloon is per 2023 flink gestegen. In 2023 bedraagt dit op jaarbasis € 66.956. In 2022 was dit nog € 59.706. Over het loon boven het maximumpremieloon betaal je als werkgever geen premies werknemersverzekeringen meer. Door de verhoging van het maximumpremieloon in 2023 ga je voor werknemers van wie het loon hoger is dan € 59.706 (het maximumpremieloon in 2022) wel meer werknemersverzekeringen betalen ten opzichte van 2022. Dit maximumpremieloon wordt ook gebruikt bij het berekenen van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw).


Comments


bottom of page