top of page

Detachering buitenlandse arbeidskracht? Voorkom boete


Op 1 maart 2020 is de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) in werking getreden. Deze nieuwe wetgeving geldt voor buitenlandse werkgevers en zelfstandigen die in Nederland aan het werk gaan. Om boetes te voorkomen, is het van belang dat je erop toeziet dat je opdrachtnemer zich aan alle regels op het gebied van arbeidsvoorwaarden houdt.


Tijdelijke buitenlandse arbeidskrachten

De WagwEU is van belang voor ondernemingen waarbij via een buitenlandse werkgever tijdelijk een buitenlandse werknemer wordt gedetacheerd. De nieuwe wet is ook van belang voor ondernemers die voor een tijdelijke opdracht gebruikmaken van een buitenlandse zelfstandige.


Let op! De wet is niet van toepassing op buitenlandse werknemers die tijdelijk in dienst treden van een Nederlandse werkgever.


Meldingsplicht

Op basis van de WagwEU geldt voor buitenlandse werkgevers en zelfstandigen de verplichting om zich te melden via het online meldloket voor buitenlandse werknemers.


Let op! De melding moet plaatsvinden voordat de werkzaamheden worden gestart.


Welke gegevens moeten worden aangeleverd?

Via het online meldloket moet onder andere worden gemeld wat de contactgegevens zijn van de buitenlandse werkgever of zelfstandige, wie de contactpersoon is, voor welke Nederlandse opdrachtgever er wordt gewerkt en welke werknemers er eventueel in Nederland komen werken. Ook moet worden gemeld in welke sector de werkzaamheden plaatsvinden en waar en gedurende welke periode er gewerkt wordt. Daarnaast moet worden aangegeven wie verantwoordelijk is voor de loonbetaling en moet een bewijs worden overgelegd dat er sociale premies worden betaald.


Welke gegevens moeten worden bewaard?

Op basis van de WagwEU geldt de verplichting om fysiek of digitaal bepaalde documenten te hebben op de Nederlandse werkplek, zoals de arbeidsovereenkomsten en loonstroken van de betrokken werknemers, arbeidstijdenoverzichten, A1-formulieren en de daarbij behorende betalingsbewijzen.


Let op! Alle documenten moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits beschikbaar zijn.


Wie is de contactpersoon?

Er moet altijd een contactpersoon worden aangewezen die de Inspectie SZW kan benaderen als er op basis van de inlichtingenplicht aanvullend informatie moet worden verstrekt. De contactpersoon moet een natuurlijk persoon zijn en moet in Nederland aanwezig zijn. Daarnaast moet deze persoon bevoegd zijn om documenten te verzenden en te ontvangen.


De opdrachtgever is medeverantwoordelijk

De WagwEU is ook van belang voor Nederlandse ondernemingen. Je bent als opdrachtgever namelijk medeverantwoordelijk voor naleving van de verplichtingen op de naleving van arbeidsvoorwaarden. Bij niet-nakoming kan ook jij een boete krijgen, die kan variëren van € 750 tot € 8.000. Afhankelijk van de omstandigheden kan cumulatie, verhoging of matiging plaatsvinden.


Tip: er geldt geen meldingsplicht bij incidentele arbeid, zoals het voeren van zakelijke besprekingen of het uitvoeren van dringende reparaties of onderhoud.


Nog een tip: maak de verplichtingen op basis van de WagwEU onderdeel van afspraken met je opdrachtnemer.


Comments


bottom of page