top of page

Werktijdverkorting wordt NOW


Het kabinet heeft op 17 maart 2020 extra steunmaatregelen bekendgemaakt voor het bedrijfsleven om zodoende de negatieve effecten van het coronavirus zo goed mogelijk te compenseren. Deze maatregelen komen boven op de reeds eerder genomen maatregelen.

Let op! Veel van de maatregelen zijn nog niet tot in detail uitgewerkt. Dat zal de komende tijd gebeuren. We houden dat voor je in de gaten.

Nieuwe maatregel werktijdverkorting

De bestaande regeling inzake werktijdverkorting wordt per direct beëindigd. In plaats hiervan komt een nieuwe maatregel, het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Al toegekende werktijdverkorting blijft van kracht. Als je deze wil verlengen, moet je gebruik maken van de nieuwe NOW.

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid

Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal 90%. Het loon moet voor 100% worden doorbetaald. De aanvraag dien je in bij het UWV, die je een voorschot verstrekt van 80% van de te verwachten tegemoetkoming. Het NOW geldt ook voor werknemers met een flexibel arbeidscontract. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor drie maanden aangevraagd worden en kan voor nogmaals drie maanden verlengd worden. Het NOW kost de werknemer geen opgebouwde WW-rechten.

Voorwaarden

Tijdens de periode waarover de tegemoetkoming wordt aangevraagd, kan geen ontslag worden aangevraagd voor de betreffende werknemer. Het verwachte omzetverlies moet minstens 20% zijn en ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

Omvang van de tegemoetkoming

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% van de loonsom als de omzet voor 100% wegvalt. Valt bijvoorbeeld de helft van je omzet weg, dan krijg je via de NOW 45% tegemoetkoming in de loonkosten.

Let op! Je kan de tegemoetkoming nu nog niet aanvragen. Er zal zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt wanneer dit wel kan.

Disclaimer - Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Confianza kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.


bottom of page