top of page

Premies werknemersverzekeringen 2020


De nieuwe percentages voor de premies van de werknemersverzekeringen voor 2020 zijn vastgesteld. De sectorpremies voor de Werkloosheidswet (WW) komen in 2020 te vervallen ten gevolge van de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans. Deze premie wordt nu meegenomen in de nieuwe Awf-premie.

Deze premie is voor 2020 vastgesteld op 2,94% (lage premie) of 7,94% (hoge premie). De Aof-premie (arbeidsongeschiktheidsfonds) laat een lichte stijging zien ten opzichte van 2019, terwijl de Ufo-premie (uitvoeringsfonds voor de overheid) juist een lichte daling laat zien. De premies voor AOW en ANW blijven gelijk, zo ook de opslag kosten kinderopvang.

De gemiddelde Whk-premie (WGA + ZW) laat een stijging zien ten opzichte van 2019. De verhoging van de gemiddelde ZW-premie wordt veroorzaakt door een stijging van de ziektewetlasten en een gewijzigde financiering van de staartlasten Ziektewet per 1 januari 2020.

Staartlasten zijn ziektewetuitkeringen die ontstaan zijn bij werkgevers die inmiddels eigenrisicodrager zijn, maar die ten tijde van het ontstaan van de ZW-uitkering nog publiek verzekerd waren. Door de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans op 1 januari 2020 en het daarmee gepaard gaande verdwijnen van het innen van premies voor de sectorfondsen, worden de staartlasten Ziektewet vanaf 2020 niet langer betaald uit de sectorfondsen, maar uit de Werkhervattingskas (Whk).

Een overzicht van deze premies is opgenomen in de tabel hieronder:

Premie 2019 2020

WW Werkloosheidswet 0,77% Vervalt

AOW Ouderdomsfonds 17,90% 17,90%

ANW Nabestaandenfonds 0,10% 0,10%

AWF Algemeen Werkloosheidsfonds 3,60% 2,94% of 7,94%

Ufo Uitvoeringsfonds voor de overheid 0,78% 0,68%

Aof Uniforme opslag kinderopvang 0,50% 0,50%

Aof Arbeidsongeschiktheidsfonds 6,46% 6,77%

Whk Werkhervattingskas 1,18% 1,28%

Maximum premieloon in 2020

Verder stijgt het maximum premieloon. Het maximum premieloon is het maximumloon waarover je premies werknemersverzekeringen moet betalen. Dit is voor 2020 vastgesteld op € 57.232. In 2019 bedroeg dit nog € 55.927.


bottom of page