top of page

Meer tijd voor verplicht formulier afkoop dga-pensioen


Het opbouwen van een pensioen voor de dga in eigen beheer (PEB) is niet meer mogelijk. Al bij de eigen bv opgebouwd pensioen kan worden afgekocht of omgezet in een oudedagsverplichting.

Een voorwaarde is dat een informatieformulier aan de fiscus verstrekt wordt. Besloten is de termijn voor het inleveren hiervan – onder voorwaarden – te verlengen.

Afkopen met korting

Het afkopen van het in de eigen bv opgebouwde pensioen kan in 2019 nog met korting. Deze bedraagt in 2019 19,5%. Naast deze korting hoeft over de afkoop of omzetting ook geen revisierente te worden betaald.

Verlenging termijn

In de praktijk blijkt de termijn voor het inleveren van het informatieformulier te kort. Deze termijn bedraagt momenteel één maand na de afkoop of omzetting van het opgebouwde pensioen.

Besloten is daarom de termijn onder voorwaarden te verlengen. Is het informatieformulier binnen één jaar na afkoop of omzetting bij de fiscus ingeleverd, dan is dit toch nog tijdig.

Voorwaarden

Er moet wel worden voldaan aan de overige voorwaarden inzake afkoop of omzetting, zoals medeondertekening door de partner. Ook moet bij afkoop de aangifte zijn ingediend en betaald volgens de wettelijke bepalingen.

Extra verlenging

Ontbreekt de handtekening – indien vereist – van de partner of ex-partner op het ingeleverde formulier, dan krijgt de belastingplichtige alsnog zes weken de tijd dit te herstellen. Dit geldt ook in bovengenoemde gevallen van termijnverlenging.

De goedkeuring heeft een terugwerkende kracht tot 1 april 2017.

Let op! Is er sprake van huwelijkse voorwaarden? Check of ook een vaststellingsovereenkomst dan wel een compensatieovereenkomst afgesloten dient te worden.


bottom of page