top of page

AVG: recht werknemer op personeelsgegevens


Werkgevers houden personeelsgegevens van in dienst zijnde werknemers bij. Deze werknemers hebben volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) recht op inzage in hun personeelsdossier en desgewenst op een kopie van de zich hierin bevindende stukken.

Rechterlijke uitspraak Onlangs bracht een werknemer zijn zaak voor de rechter, omdat zijn werkgever weigerde de personeelsgegevens van de werknemer te verstrekken. De reden hiervoor was het feit dat de gevraagde gegevens al bij de werknemer bekend waren.

Conflict De gegevens uit het personeelsdossier waren evenwel nodig vanwege een slepend arbeidsconflict. In verband hiermee had de werkgever de loonbetaling stopgezet. Er was afgesproken één en ander via mediation op te lossen. De werkgever was van mening dat de gevraagde stukken bij de werknemer bekend waren, dan wel bekend moesten zijn. Het betrof bijvoorbeeld gegevens over het ziekteverzuim.

Let op! Dat gevraagde personeelsgegevens al bekend zijn of zouden kunnen zijn, is echter geen grond voor de werkgever de gegevens te weigeren. De vordering werd dan ook toegewezen, net zoals de eis tot uitbetaling van het ingehouden salaris.

Kosten Voor het verstrekken van kopieën mag wel een vergoeding worden gevraagd. Dit mag niet meer zijn dan een redelijke vergoeding van de administratieve kosten.

Uitzondering op inzage De wet kent slechts een beperkt aantal uitzonderingen op het verstekken van inzage in de personeelsgegevens. Deze hebben bijvoorbeeld betrekking op de nationale of openbare veiligheid.

Heb je vragen over de AVG? Neem dan contact op.


bottom of page