top of page

30%-regeling? Arbeidsovereenkomst bepalend


Werkgevers die uit het buitenland afkomstige werknemers in dienst nemen met een specifieke deskundigheid, kunnen gebruikmaken van de zogenaamde 30%-regeling. Voor de toepassing van deze regeling gelden voorwaarden.

Inhoud 30%-regeling De regeling houdt kortweg in dat een werkgever 30% van het salaris van de betreffende werknemer belastingvrij mag uitbetalen als tegemoetkoming in de extra kosten van de buitenlandse werknemer. Een hoger percentage mag ook, mits aannemelijk wordt gemaakt dat de kosten ook hoger zijn.

Voorwaarden Er gelden wel de nodige voorwaarden om de regeling toe te mogen passen. Er moet met name sprake zijn van een specifieke deskundigheid, wat onder meer kan worden afgemeten aan het betaalde salaris. Dit moet, exclusief de belastingvrije vergoeding, in 2018 minstens € 37.296 per jaar bedragen. Ook moet de werknemer van de twee jaar voorafgaand aan de eerste werkdag in Nederland, meer dan 16 maanden buiten Nederland hebben gewoond. Bovendien moet de woonplaats minstens 150 km van Nederland hebben gelegen.

Wanneer voldoen aan voorwaarden? Of aan de voorwaarden wordt voldaan, moet worden bepaald op het tijdstip van het tot stand komen van de arbeidsovereenkomst. Dit is de mening van de advocaat-generaal, de adviseur van de Hoge Raad.

Advies advocaat-generaal Zijn advies betrof een rechtszaak waarbij het ging over de voorwaarde inzake het op minstens 150 km afstand van Nederland wonen. Deze voorwaarde gold nog niet tijdens het afsluiten van de arbeidsovereenkomst, maar wel op het moment van in dienst treden. Het tijdstip van aangaan van de arbeidsovereenkomst is echter bepalend, aldus de advocaat-generaal.

Let op! Het is nog niet zeker of de Hoge Raad het advies volgt. Meestal gebeurt dit wel. Pas dan kan je je in soortgelijke situaties op de uitspraak beroepen.

Let op! Per 1 januari 2019 wordt de looptijd van de 30%-regeling verkort van acht naar vijf jaar, zo wil het kabinet. Er komt een overgangsregeling voor werknemers waarvoor de regeling als gevolg van de nieuwe maatregel in 2019 of 2020 zou eindigen.

Heb je vragen over de 30%-regeling, neem dan contact met ons op.


bottom of page