top of page

Korting op subsidie praktijkleren mogelijk van de baan


Onlangs heeft minister Van Engelshoven (OCW) laten weten de huidige Subsidieregeling praktijkleren met één jaar te willen verlengen tot en met 2019. Behalve de verlenging kondigde de minister ook een eenmalige korting op de regeling van € 19,5 miljoen aan. Dit ter dekking van een tegenvaller op de leerling- en studentenraming en de studiefinancieringsraming.

Door deze eenmalige korting zouden de budgetten voor de verschillende onderwijscategorieën in de regeling neerwaarts worden bijgesteld en zou het maximale subsidiebedrag per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats worden verlaagd van € 2700 naar € 2500 in 2019.

Motie om af te zien van korting aangenomen In reactie op het voorstel van Van Engelshoven heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om van de korting van € 19,5 miljoen af te zien. Dit onder meer na een oproep hiertoe van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Omdat over het door de Kamer voorgestelde amendement pas na de begrotingsbehandelingen wordt gestemd én omdat de huidige regeling op 1 januari 2019 vervalt, neemt de minister nu in de te verlengen regeling op dat de exacte bedragen pas later in de Staatscourant zullen worden gepubliceerd. De verlenging loopt hierdoor in ieder geval geen gevaar.

Uitbreiding met hbo-opleidingen Zorg & Welzijn Uit de evaluatie van de regeling door Regioplan blijkt bovendien dat er behoefte is om het hbo-deel van de regeling uit te breiden met opleidingen gericht op de sector Zorg & Welzijn. De wens van deze uitbreiding komt voort uit de krapte op de arbeidsmarkt in deze sector, de noodzaak tot opscholing van mbo-gediplomeerde medewerkers en een gebrek aan middelen bij werkgevers.

Daarom is nu voor 2019 besloten om de duale en deeltijdse hbo-opleidingen, gericht op de sector Zorg & Welzijn, voor de subsidie praktijkleren in aanmerking te laten komen.

Bron: Vindsubsidies


bottom of page