top of page

Loonkostenvoordelen in 2020


Vanaf 2018 hebben werkgevers die oudere uitkeringsgerechtigden, arbeidsbeperkten of werknemers die onder de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden vallen, in dienst nemen, recht op zogenaamde loonkostenvoordelen (LKV’s). De voorwaarden hiervoor blijven in 2020 gelijk.

Voorwaarden loonkostenvoordelen

Als bij aanvang van de dienstbetrekking aan de voorwaarden wordt voldaan, kan de werkgever gedurende drie jaar een verzoek tot een tegemoetkoming indienen. Voor het ‘LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer’ geldt een periode van één in plaats van drie jaar.

Om in aanmerking te komen voor het LKV gelden de volgende voorwaarden:

  • De werknemer beschikt over een doelgroepverklaring.

  • De werknemer was niet op enig moment in de periode van zes maanden voorafgaand aan datum indiensttreding bij de werkgever in dienst (de antidraaideurbepaling) (uitzondering bij herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer).

  • De werknemer heeft de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt.

  • De werknemer verricht geen arbeid als bedoeld in artikel 2 van de Wet sociale werkvoorziening of artikel 10b, derde lid, van de Participatiewet.

  • De werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Daarnaast gelden per soort LKV nog aanvullende voorwaarden. Als de werknemer voldoet aan alle voorwaarden kan hij een doelgroepverklaring aanvragen.

Let op! Een doelgroepverklaring moet binnen drie maanden na indiensttreding worden afgegeven. Zorg dus dat deze tijdig wordt aangevraagd.

Met deze doelgroepverklaring kan je het LKV aanvragen in de aangifte loonheffingen. De voorwaarden voor het verkrijgen van deze doelgroepverklaring blijven in 2020 gelijk aan de voorwaarden in 2019.

Inmiddels is verduidelijkt dat er geen sprake is van herplaatsing als de werknemer voor de eerste WIA-dag het werk in zijn huidige of nieuwe functie geheel of gedeeltelijk heeft hervat (bijvoorbeeld als onderdeel van de re-integratie). Er bestaat in die situatie geen recht op het LKV herplaatsing arbeidsgehandicapte werknemer.

Ook is verduidelijkt dat een loonwaardebepaling in het kader van de loonkostensubsidie niet hetzelfde is als een doelgroepverklaring voor het LKV banenafspraak en scholingsbelemmerden. Een

doelgroepverklaring voor het LKV banenafspraak en scholingsbelemmerden kan worden

aangevraagd bij het UWV en is een noodzakelijke voorwaarde voor het recht op dit LKV. Een

loonwaardebepaling is dus niet geldig als doelgroepverklaring.

De bedragen voor 2020 zijn:

LKV Bedrag per verloond uur Maximumbedrag per jaar Duur

Oudere werknemer € 3,05 € 6.000 3 jaar

Arbeidsgehandicapte werknemer € 3,05 € 6.000 3 jaar

Doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden € 1,01 € 2.000 3 jaar

Herplaatsen arbeids- gehandicapte werknemer € 3,05 € 6.000 1 jaar

Maximumduur LKV banenafspraak en scholingsbelemmerden 2021

Met ingang van 2021 zal een wijziging plaatsvinden in de looptijd van het LKV voor de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden. Vanaf 2021 kan dit LKV namelijk voor onbepaalde tijd worden toegepast bij een werknemer, mits hij blijft voldoen aan de voorwaarden. Eerder was aangekondigd dat deze wijziging in werking zou treden met ingang van 2020. Dit wordt dus een jaar later.


bottom of page