top of page

Heeft een OR-lid ontslagbescherming?


Naast zieke en zwangere werknemers geldt er ook een ontslagverbod voor werknemers die lid zijn van de ondernemingsraad (OR). Dit ontslagverbod houdt in dat de werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer die lid is van de OR niet kan opzeggen. Maar er zijn uitzonderingen.

Ook betrokken bij OR? Het ontslagverbod geldt overigens ook voor werknemers die betrokken zijn bij het werk van de OR, zoals kandidaat-leden, of ex-leden (tot twee jaar na einde lidmaatschap) of werknemers die zich inspannen een OR in te stellen.

Uitzondering ontslagverbod In een aantal gevallen mag een werkgever, ondanks het ontslagverbod, de arbeidsovereenkomst met een werknemer die OR-lid is, opzeggen. Het gaat om redenen van ontslag die geen verband houden met het OR-lidmaatschap. Denk hierbij aan de volgende situaties:

  • bij sluiting van (een deel van) de onderneming

  • bij het verval van de arbeidsplaats van de werknemer, mits de werknemer ten minste 26 weken heeft gewerkt op de vervallen arbeidsplaats (bijvoorbeeld bij een reorganisatie)

  • bij een ontslag op staande voet

  • overige redenen die geen verband houden met het OR-lidmaatschap, bijvoorbeeld als er sprake is van ontbinding wegens gewichtige redenen, zoals disfunctioneren, ernstig verwijtbaar gedrag of een verstoorde arbeidsrelatie waarvan de oorzaak niet is gelegen in het feit dat de werknemer OR-lid is.

Tot slot kan de arbeidsovereenkomst met een OR-lid ook worden beëindigd met wederzijds goedvinden. In dat geval stemt ook de werknemer in met de beëindiging van zijn of haar dienstverband en sluiten partijen een vaststellingsovereenkomst waarin de voorwaarden van de beëindiging met wederzijds goedvinden zijn opgenomen.

Nietige opzegging Zegt de werkgever toch op, terwijl een beroep op het opzegverbod gerechtvaardigd is? Dan is de opzegging nietig. De werknemer kan de opzegging dan binnen twee maanden vernietigen door kennisgeving daarvan aan de werkgever.


bottom of page